De KNLTB biedt aangesloten aanbieders de mogelijkheid deel te nemen aan KNLTB Meet & Play met als doel om verhuur van tennisbanen en/of deelname aan Activiteiten via dit digitale platform mogelijk te maken. Dit betreft de Verhuurvoorwaarden van Lawn Tennis Club Maarsen-Broeck (LTCM).

 1. Definities
  1. Aanbieder: een bij de KNLTB aangesloten aanbieder, die banen ter beschikking stelt voor verhuur aan Gebruikers;
  2. Activiteit: activiteit georganiseerd door de Aanbieder, zoals een open dag of kennismakingsaanbod, waar Gebruikers zich voor kunnen inschrijven;
  3. Baan: tennisbaan of padelbaan bij een deelnemende aanbieder;
  4. Gebruiker: persoon (lid of geen lid van de KNLTB) met de minimumleeftijd van 18 jaar (of die handelt met toestemming van ouder(s) of verzorger(s)) die een Baan huurt bij Aanbieder;
  5. De KNLTB: de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond;
  6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker tot Baanhuur;
  7. KNLTB Meet & Play: dienst voor online reserveringen van een tennisbaan, waaronder mede verstaan het beschikbaar stellen en toegang bieden tot de software via het internet (web-based) krachtens de Overeenkomst, eventueel ook beschikbaar via een (mobiele) applicatie, en het beheer en onderhoud van de software;
  8. Partijen: de KNLTB en Aanbieder;
  9. Reservering: reservering tot huur van de Baan;
  10. Verhuurvoorwaarden: de voorwaarden die Aanbieder van toepassing verklaart op de verhuur van de tennisbaan;
  11. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van KNLTBMeet & Play.
 2. Voorwaarden voor baanhuur en gebruik Baan, of deelname aan een Activiteit
  1. De Overeenkomst komt tot stand middels een door de Gebruiker ingediende aanvraag voor de huur van de Baan, of deelname aan een Activiteit, met bevestiging hiervan door de verhuurder via het online reserveringssysteem van de KNLTB Meet & Play.
  2. Uitsluitend Gebruiker en diens medespelers en in geval van minderjarigheid de ouders/verzorgers of begeleider van Gebruiker hebben toegang tot de accommodatie van Aanbieder.
  3. De manier waarop toegang tot de Baan of Activiteit bij Aanbieder wordt verkregen wordt in de boekingsbevestiging benoemd. Gebruiker is verplicht de Reservering te tonen wanneer daar om door of namens Aanbieder wordt gevraagd.
  4. Gebruiker dient alle aanwijzingen van Aanbieder op te volgen.
  5. Er zijn maximaal 4 spelers per Baan toegestaan. Gebruiker dient zich op en rond de Baan correct en sportief te gedragen en zich te houden aan de gedragscodes van de KNLTB en aan de bij Aanbieder geldende gebruiks- en gedragsregels.
  6. Bij LTCM gelden de volgende overige regels:
   1. Het park is ook met de fiets bereikbaar. Op ruim 150 meter zijn doorgaans voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Het is niet toegestaan om op de directe toegang naar het park te parkeren.
   2. Het park is de gehele dag vrij toegankelijk. Er zijn geen inlogcodes.
   3. TCM heeft gravelbanen. Uitsluitend tennisschoenen zijn toegestaan: deze tennisschoenen hebben doorgaans een harde rubberzool met een ondiep visgraatprofiel, vaak met extra lijnen door het profiel heen. Iets wat maar enigszins op noppen lijkt, is absoluut uit den boze!
   4. Wanneer het clubhuis open is en er bardienst wordt verricht of met Gebruiker afspraken over het verstrekken van consumpties zijn gemaakt, is het nuttigen van eigen eten en drinken niet toegestaan.
    Zijn deze afspraken er niet, dan mag Gebruiker wel eigen consumpties gebruiken, waarbij sterke drank niet is toegestaan. Op het park zijn voldoende vuilnisbakken aanwezig om restanten in te doen.
   5. Wanneer er geen bardienst is, dan is het clubhuis altijd deels geopend.
  7. Het bij herhaling niet houden aan bepalingen uit dit artikel of niet opvolgen instructies kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst van baanhuur of Activiteit zonder dat Gebruiker aanspraak kan maken op terugbetaling van reeds betaalde gelden.
  8. De Baan dient correct en tijdig te worden verlaten.
   Na afloop van het spelen dient Gebruiker de gebruikte Baan helemaal te vegen met het daartoe aanwezige net. Per twee banen zijn er altijd twee sleepnetten.
 3. Wijzigingen in de reserveringen door Aanbieder en/of Gebruiker
  1. De termijn waarbinnen het wijzigen/annuleren van een Baan door Gebruiker wordt bepaald door Aanbieder en zal via de boekingsbevestiging worden benoemd. Gebruiker kan vanaf 30 dagen van tevoren reserveren. Annulering/wijziging van de baanhuur is mogelijk tot 24 uur van tevoren. Wanneer een wijziging of annulering nadien plaatsvindt heeft de Gebruiker geen recht op restitutie van het bedrag voor baanhuur.
  2. Aanbieder behoudt het recht om een Reservering te allen tijde te annuleren, bv. in verband met weersomstandigheden, onbespeelbaarheid van de Baan of gebrek aan deelnemers voor een Activiteit. In dit geval heeft Gebruiker recht op volledige restitutie van het bedrag voor de huur van de Baan.
 4. Tarieven
  1. LTCM hanteert een uurtarief van 25 Euro per baan. Gebruiker dient zelf te zorgen voor rackets en ballen, kortom: voor alles wat nodig is om te tennissen.
  2. Tarieven kunnen eventueel in onderling overleg gewijzigd worden.
 5. Verzekering en aansprakelijkheid
  1. Gebruiker is jegens de Aanbieder aansprakelijk voor alle schade toegebracht in/aan de (sport)accommodatie of Baan of gehuurd materiaal (indien van toepassing).
  2. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal, of vermissingen van eigendommen die Gebruiker en/of een derde mocht lijden door of ten gevolge van het gebruik van de Baan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Aanbieder.
  3. Gebruiker wordt geacht zich te realiseren dat het beoefenen van de tennissport niet zonder risico is. Gebruik van de Baan of deelname aan de Activiteit is voor eigen rekening en risico van Gebruiker.
  4. Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering die mogelijke schades die kunnen ontstaan door of ten gevolge van het gebruik van de Baan of deelname aan Activiteit dekt, zoals een zorgverzekering met aanvullende dekking en een aansprakelijkheidsverzekering voor schades die de Gebruiker aan een derde berokkent.
 6. Privacy
  1. De KNLTB en Aanbieder verwerken persoonsgegevens van Gebruiker. Op de verwerking van persoonsgegevens door de KNLTB is het Privacy statement van de KNLTB van toepassing. Aanbieder zal op geen enkele manier naar buiten toe gegevens verstrekken van Gebruiker in welke vorm dan ook.
  2. KNLTB en Aanbieder gebruiken de persoonsgegevens van Gebruiker om de Reservering en de uitvoering van de overeenkomst voor het huren van de Baan en/of deelname aan Activiteit. Gebruiker gaat voorts akkoord met het gebruik van zijn persoonsgegevens ten behoeve van onderzoeks- en kwaliteitsdoeleinden, alsmede voor het ontvangen van informatie en aanbiedingen met betrekking tot tennis door de KNLTB en/of Aanbieder.
 7. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen die ontstaan door de overeenkomst worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Wanneer er onverhoopt problemen zijn met de Baanreservering dan kan de Gebruiker contact opnemen met:
Voorzitter LTCM (Feiko Postma)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-55933188.

Deel deze pagina via:

Sponsors

Lid worden van L.T.C.M.

Speciale aanbiedingsprijs 1e jaar lidmaatschap:
Junioren 5-12 jaar€50,00€40,00
Junioren 12-18 jaar€65,00€50,00
Senioren 18-24 jaar€145,00€65,00
Senioren€190,00€95,00
Zomer Challenge3 mnd€30,00

Inschrijven   Zomer Challenge   Tennislessen

Laatste nieuws