1 maart 2022

 

 • Er is een regeling verplichte bardiensten ingesteld voor alle normaal in te plannen bardiensten gedurende het seizoen, tijdens de competitiedata en tijdens geplande evenementen.
  De openingstijden van de bar zijn: van maandag t/m vrijdag van 19:00 uur tot 23:00 uur. Tijdens evenementen en tijdens de competitie is de bar ook geopend in de weekeinden.
  Voor de barbezetting is het uitgangspunt dat er een enkele bezetting is. Tijdens evenementen en op de competitiedagen wordt (deels) een dubbele bezetting gepland.
  Tijdens de competitiedagen en evenementen in het weekeinde worden er zonodig drie aaneensluitende bardiensten ingepland.
  De bardiensten tijdens de dinsdag-, de donderdag- en de vrijdagcompetitie (overdag) worden geregeld via de Barcommissie en vallen derhalve niet onder deze regeling.

 

 • Onderdeel van deze regeling is het vooraf betalen van een borgsom ter hoogte van € 50,00. Het is aan de leden om aan te geven of zij, na vervulling van de verplichte bardiensten , de borg willen overhevelen naar een volgend seizoen of de borg terugbetaald willen hebben. Het overhevelen heeft de voorkeur i.v.m. administratie en bankkosten. Daarom wordt de borg overgeheveld naar het volgend seizoen, tenzij anders aangegeven. Bij beëindiging van het lidmaatschap of wijziging van type lidmaatschap en na vervulling van de verplichte bardiensten wordt de borgsom terugbetaald.

 

 • Er wordt een poule van vrijwilligers (leden) samengesteld die, tegen al dan niet betaling, eventuele ontstane gaten in het barrooster opvullen. Deze betaling geschiedt uit de borggelden van de leden die hun verplichtingen ten aanzien van de verplichte bardienstregeling niet vervullen. Het bedrag dat uitbetaald kan worden bedraagt €25,00 per bardienst. Per seizoen mag elke vrijwilliger maximaal twee maal een vergoeding aanvragen voor de door hen extra gedraaide bardiensten. Uitbetaling vindt plaats door de penningmeester van de vereniging na opgave door de bardienstcoördinator.

 

 • Alle leden die op 1 april 18 jaar of ouder zijn vallen onder deze regeling.
  Uitgezonderd zijn ereleden, ondersteunende leden, aspirant-leden en leden van zeventig jaar of ouder; deze vallen dus niet onder deze regeling. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen recreatie- en competitie- spelers.

 

 • Alle leden die onder de regeling verplichte bardiensten vallen zijn verplicht twee bardiensten per seizoen te vervullen en dienen vooraf een borg van €50,- te voldoen. Dagleden dienen 1 bardienst per seizoen te vervullen en daartoe wordt een ½ borg (van €25,-) gehanteerd. Vóór de start van het seizoen krijgen de leden gelegenheid hun bardiensten in te plannen. Dit zal gebeuren op basis van een door de Barcommissie samengesteld “barrooster” voor het gehele seizoen. Mutaties in dit rooster kunnen uitsluitend via de “roostercoördinator” worden doorgevoerd. Het rooster van de lopende maand en van de volgende maand wordt opgehangen in het clubhuis. Daarnaast zijn de roosters te raadplegen via de website.

 

 • De borgsom wordt gelijktijdig met de contributie geïnd. De uitgifte van labels en de invulling van het rooster wordt gecombineerd tijdens een aantal sessies in het clubgebouw. Een lid kan dan aangeven dat hij/zij geen bardiensten wenst te vervullen, de borgsom vervalt dan aan de club. Er wordt geen label verstrekt indien een lid deze borgsom (nog) niet heeft betaald en/of niet heeft ingeschreven voor twee bardiensten c.q. getekend heeft voor ‘het afzien van zijn of haar bardienst’.

 

 • Het betreffende lid is zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke vervulling van de ingeplande bardienst. Eventuele ruilingen worden door de leden onderling geregeld. Ruilingen ontslaan het betreffende lid niet van de verplichting zelf de twee verplichte bardiensten te vervullen.
  Indien blijkt dat een lid zijn/haar geplande bardienst niet kan (laten) vervullen dan dient zij/hij de roostercoördinator minimaal twee dagen van tevoren in te lichten, zodat herinplannen mogelijk wordt gemaakt. De borgsom vervalt indien van deze regel wordt afgeweken. De barcommissie administreert de opkomst en de eventuele afwezigheid voor de bardiensten.

 

 • Het dienstdoende barcommissielid bepaalt of een dienst niet door gaat (bv. slecht weer) en bepaalt of er een ander lid wordt opgeroepen indien een lid niet aan zijn/haar verplichting voldoet door niet te verschijnen.
  Het dienstdoende barcommissielid bepaalt, bij het niet verschijnen van een lid dat verplichte bardienst heeft en bij het niet beschikbaar zijn van een vrijwilliger, of de bar geopend wordt cq blijft.

 

 • Aan het eind van het seizoen wordt door de barcommissie een overzicht opgesteld waarin aangegeven wordt voor de leden die hun borgsom overgeheveld hadden van het vorig seizoen c.q. die in het lopende jaar hun borgsom betaald hebben of zij aan hun verplichtingen voldaan hebben en wie dus recht op overheveling c.q. teruggave heeft van hun borgsom.
  De financiële administratie van de borggelden zal worden onderworpen aan kascontrole.
Deel deze pagina via:

Sponsors

Lid worden van L.T.C.M.

Speciale aanbiedingsprijs 1e jaar lidmaatschap:
Junioren 5-12 jaar€50,00€40,00
Junioren 12-18 jaar€65,00€50,00
Senioren 18-24 jaar€145,00€65,00
Senioren€190,00€95,00
Zomer Challenge3 mnd€30,00

Inschrijven   Zomer Challenge   Tennislessen

Laatste nieuws